LAATSTE AFPRIJZINGEN: LICHTGEWICHT KNITS, T-SHIRTS, JURKEN TOT -50% - ZIE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
SALE: ONTVANG ALS EERSTE ONZE EXCLUSIEVE AANBIEDINGEN - NU REGISTREREN

Het spijt ons, uw zoekopdracht levert geen enkel resultaat op

VERKLARING INZAKE DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

In verband met uw uitwisselingen met de vennootschappen van het concern American Vintage (hierna, samen te noemen “American Vintage”) en/of uw browsen op de website “ www.americanvintage-store.com” (hierna de “Site”), bent u genoodzaakt uw persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) doorgeven. Wij verzoeken u daarom deze op de verwerking van uw persoonsgegevens toepasselijke Verklaring aandachtig door te lezen.
In dit kader stelt American Vintage alles in het werk om te beantwoorden aan de wetgeving inzake de bescherming van deze persoonsgegevens en in het bijzonder aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016-679 van 16 april 2016, ofwel “AVG” en aan de Franse wet van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd, met name door de wet “LIL3” nr. 2018-493 van 20 juni 2018 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede de beschikking tot herschrijving nr. 2018-1225 van 12 december 2018.
In dit kader wordt u geïnformeerd dat
De verwerkingsverantwoordelijke is: de vennootschap Aaron, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 150.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Toulon onder nummer 439.224.544 en wier maatschappelijke zetel is gevestigd te Parc d’activités, 84 Allée de Stockholm te Signes (83870) Frankrijk – Tel.: 04.98.07.00.20 – E-mail: dpo@am-vintage.com.
1 - Voorwaarden voor het vergaren va de GegevensAmerican Vintage kan genoodzaakt worden u betreffende Gegevens te vergaren, met name in de volgende gevallen:
- Wanneer u een aankoop doet of wanneer u informatie geeft waar om gevraagd wordt in de vergaringsformulieren van onze Site, onze documenten of wanneer u deze doorgeeft aan de kassa in een boetiek via onze informatiedragers,
- Tijdens uw uitwisselingen met onze teams of uw inschrijving op onze nieuwsbrief (Newsletter) op onze website,
- Wanneer u deelneemt aan de prijsvragen op de social media of in onze boetieks.

De Gegevens die nodig zijn voor de verwerking worden aangegeven met een * op de drager voor de vergaring. Als de Gegevens zonder dit tekentje niet ingevuld worden, kan dit gevolgen hebben voor de toegang tot bepaalde door American Vintage voorgestelde diensten of producten of de toegang tot andere op de Site aangeboden functionaliteiten beperken.
Om u zo goed mogelijk te leren kennen en u diensten op maat te bieden, betreft deze vergaring u betreffende persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens (zoals uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, persoonlijke e-mail), uw voorkeuren en uw wensen. Verder kunnen er afbeeldingen van u vergaard worden in onze boetieks die uitgerust zijn met videotoezicht.
2 - De doeleinden van de verwerkingDe Gegevens worden vergaard voor de volgende doeleinden:
Beheer van de commerciële relatie: bestellingen, leveringen, facturering, boekhouding, behandeling en follow-up van de claims, aftersales, beheer van onbetaalde rekeningen en geschillen,
Beheer van de klantenrelatie: uitvoering van tevredenheidsenquêtes, commerciële statistieken, handelingen voor klantenbinding en klantenwerving,
U toegang bieden tot en gebruik laten maken van uw persoonlijke zone op de Site “mijn account”,
Contact met u opnemen voor informatie of marketing: het doorgeven van informatie en aanbiedingen betreffende ons concern, zijn producten en zijn activiteit, het beheer van uw inschrijving op onze nieuwbrief via internet (inschrijving en uitschrijving).
De Gegevens verjaardagsdatum, titel, contactgegevens en transactiegegevens vallen onder een automatische besluitvorming (profilering) met als doel de inhoud van de aan u verzonden nieuwsbrieven zo goed mogelijk aan te passen, uw aankoopgedrag te analyseren en u online reclame aan te bieden die uw interesse heeft. Hiertoe maakt American Vintage gebruik van een CRM-tool voor het beheer van de klantengegevens, met als doel de Gegevens na te trekken en te verwerken waarmee aanbiedingen opgesteld kunnen worden, die gebaseerd zijn op uw persoonsgegevens en op de analyse van uw gedrag als gebruiker en met name uw consumptievoorkeuren en interesses.

De juridische basis van de verwerking is:
De uitvoering van het contract dat met u is afgesloten of vóór het contract genomen maatregelen, met name voor het beheer van de commerciële relatie,
De inachtneming van de wettelijke en of reglementaire verplichtingen indien van toepassing, met name op het gebied van fraudebestrijding en het witwassen van kapitaal,
Het legitiem belang, met name voor het beheer van de klantenrelatie en het gebruik van uw persoonlijke ruimte, waarbij dit wordt gerechtvaardigd door de noodzaak aan uw verzoeken te voldoen, uw aanvragen te verwerken, voor de verspreiding van voor u nuttige informatie, alsmede door het commerciële belang van het concern American Vintage diensten en producten aan te bieden die aan uw verwachtingen zijn aangepast. Het legitiem belang de veiligheid te verzekeren van het personeel, de bedrijfsruimtes en de bezittingen van American Vintage, betreffende de boetieks uitgerust met videotoezicht,
Uw toestemming, met name voor de handelingen met een commercieel of marketing oogmerk (waaronder profilering). Wij wijzen u erop dat u het recht heeft op ieder moment uw toestemming te weigeren of in te trekken, zonder dat u daarbij inbreuk maakt op de rechtmatigheid van de verwerking, gebaseerd op de toestemming die gegeven werd alvorens deze in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, hoeft u slechts uw rechten uit te oefenen volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7.
3 - Degenen voor wie de Gegevens bestemd zijnDe door American Vintage vergaarde Gegevens worden in geen geval overgedragen, verkocht, verhuurd of uitgewisseld aan/met derden. De Gegevens kunnen echter, volgens toepassing van een Wet of een regelgeving of krachtens een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie of, indien dit nodig blijkt, teneinde de rechten of belangen van American Vintage voor de rechter te beschermen, openbaar gemaakt worden.
ABinnen het concern American Vintage wordt de toegang tot uw persoonsgegevens strikt beperkt tot de personen die, door hun functie, genoodzaakt zijn deze gegevens te verwerken ter uitvoering van de voorziene doeleinden. Degenen voor wie de Gegevens zijn bestemd, zijn, beperkt door hun respectievelijke toewijzingen:
De werknemers of medewerkers van American Vintage die toegang moeten hebben tot deze Gegevens in het kader van de uitvoering van de verwerking en, in het bijzonder, de leden van het communicatie- en marketingteam, het team IT en logistiek en het administratieve en commerciële team van het concern American Vintage en,
De door American Vintage gemachtigde externe dienstverleners die toegang moeten hebben tot deze Gegevens in het kader van de uitvoering van de verwerking (met name verleners van IT-, boekhoudkundige en logistieke diensten),
De geaffilieerde winkeliers die de boetieks van het merk “American Vintage” exploiteren.

De Gegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt.
4 - Bewaarperiode van de gegevensDe gegevens worden opgeslagen en bewaard gedurende een periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij vergaard worden. Deze periodes kunnen derhalve variëren aan de hand van de verschillende doeleinden van de verwerking en van de geldende wettelijke verjaringsperiodes. De belangrijkste bewaarperiodes zijn:
Voor het beheer van uw abonnement op de newsletter: de Gegevens worden bewaard zolang uw abonnement actief is en worden onmiddellijk bij het deactiveren hiervan verwijderd,
Voor de gedane bestellingen: de Gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard, teneinde aan de commerciële en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen,
Voor de voor klantenwerving vergaarde Gegevens: de Gegevens worden maximaal 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie met u bewaard (d.w.z., bijvoorbeeld na een aankoop of na het laatste contact).

5 - Beveiliging en vertrouwelijkheid van de GegevensHet concern American Vintage stelt alles in het werk om alle maatregelen voor technische en organisatorische beveiliging te nemen om de vertrouwelijkheid van uw verwerkte Gegevens te beschermen en te voorkomen dat deze vervormd, beschadigd of vernietigd worden of toegankelijk zijn voor derden die hier geen toestemming voor hebben.
Het concern American Vintage verplicht zijn partners contractueel de juiste technische en organisatorische maatregelen te nemen om een veiligheidsniveau te handhaven dat aangepast is aan het risico en te beantwoorden aan de reglementaire eisen op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens.
6 - Permanente en sessiecookiesDe Site maakt gebruik van sessiecookies (hierna de “Cookies”) of gelijkwaardige systemen op de Site om u het browsen te vereenvoudigen. Voor meer uitgebreide informatie over ons Cookiebeleid verzoeken we u op de volgende link te klikken: Cookie-Instellingen
7 - Uw Rechten inzake Informatica en VrijhedenMet betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens heeft u recht op inzage in de gegevens, het rectificeren en wissen hiervan, recht op verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid hiervan en het recht geen voorwerp te zijn van een geautomatiseerd individueel besluit (inclusief profilering). Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een de verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk of per e-mail contacteren op het volgende adres:
Schriftelijk: Société Aaron – Protection des Données, Direction Juridique, Parc d’activités, 84 Allée de Stockholm à Signes (83870) - Frankrijk
Per e-mail: dpo@am-vintage.com

U kunt verder op ieder moment verzoeken geen berichten meer te ontvangen betreffende onze aanbiedingen, producten en evenementen, noch onze nieuwsbrieven, met behulp van de uitschrijvingslink die hiertoe in ieder door ons aan u verzonden bericht te vinden is.
Volgens toepassing van artikel L.223-1 van de Franse consumentenwetgeving, los van de relaties met American Vintage en in het algemeen beschikt u eveneens over het recht u gratis in te schrijven op een lijst tegen telefonische klantenwerving als u niet per telefoon hiertoe gecontacteerd wilt worden.
In geval van betwisting van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een claim indienen bij de privacy waakhond in uw land; in Frankrijk is dat de CNIL(https://www.cnil.fr) 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 Paris (75334) Cédex 7 Frankrijk.
8 - Wijziging van de VerklaringAmerican Vintage kan genoodzaakt zijn deze Verklaring te wijzigen. Wij verzoeken u dan ook deze pagina regelmatig te raadplegen. Het is eveneens mogelijk dat wij u van deze wijzigingen op de hoogte stellen via een speciale vermelding op onze website of via een persoonlijke waarschuwing in het kader van de verzending van onze internet nieuwsbrief.