Alleen dit weekend gratis standaardlevering

Het spijt ons, uw zoekopdracht levert geen enkel resultaat op

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Uitgever van de Website

Deze website www.americanvintage-store.com (de “Website”) wordt uitgegeven door AARON, een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een bedrijfskapitaal van € 150.000,00 en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Toulon onder nummer 439 224 544 Maatschappelijke zetel: Parc d’activités de Signes, 84 allée de Stockholm, 83870 Signes, Frankrijk.
BTW-nummer: FR36 439 224 544

Onze contactgegevens:

American Vintage – Klantenservice

Per telefoon:
(+31) 10 808 10 42 vanuit Nederland,
(+32) 23 18 37 30 vanuit België,
(+33) 4 98 07 00 27 vanuit Frankrijk, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Littouwen, Noorwegen, Malta, Cyprus, Hongkong, Singapore, en Verenigde Staten,
(+44) 3 306 840 940 vanuit het Verenigd Koninkrijk,
(+353) 1 513 4840 vanuit Ierland,
(+352) 2 786 14 78 vanuit Luxemburg,
(+45) 89 88 62 04 vanuit Denemarken,
(+46) 31 308 82 42 vanuit Zweden,
(+358) 94 245 0707 vanuit Finland,
(+49) 30 982 89 166 vanuit Duitsland,
(+43) 720 88 48 18 vanuit Oostenrijk,
(+41) 225 19 27 99 vanuit Zwitserland,
(+48) 58 881 00 83 vanuit Polen,
(+420) 228 882 576 vanuit de Tsjechische Republiek,
(+34) 912 69 39 63 vanuit Spanje,
(+351) 308 805 745 vanuit Portugal,
(+39) 05 5062 0299 vanuit Italië,
(+30) 211 198 51 68 vanuit Griekenland.

E-mail: contact@americanvintage-store.comPublishing director van de Website: Dhr. MICHAËL AZOULAY

Host van de Website: vennootschap Salesforce Commerce Cloud

AMERICAN VINTAGE biedt via deze website diverse producten van het merk AMERICAN VINTAGE A.M. te koop aan.

AMERICAN VINTAGE informeert de gebruiker dat de AMERICAN VINTAGE producten wereldwijd uitsluitend verkocht worden in de AMERICAN VINTAGE boetieks en via de erkende dealers en op de e-commerce sectie van de Website die slechts toegankelijk is vanuit bepaalde landen, waarvan de lijst te vinden is op de Website.

Iedere aankoop buiten deze verkooppunten is op risico van de koper, met name voor wat betreft de authenticiteit van de betreffende producten.

Voor de toegang tot de Website en het gebruik van de content hiervan gelden de hieronder beschreven voorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”). Door naar de Website te gaan en hierop te navigeren, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud alle hieronder vermelde bepalingen.

De gebruiker van de Website wordt geïnformeerd dat AMERICAN VINTAGE genoodzaakt kan worden zijn Gebruiksvoorwaarden van de Website te wijzigen. Iedere verandering of wijziging geldt vanaf het moment waarop de herzieningen op de Website gepubliceerd worden. Door de Website tijdens of na de effectieve datum van de wijzigingen en/of updates te gebruiken, aanvaardt de gebruiker deze wijzigingen.

De Website en de volledige content en componenten die deze bevat, inclusief, met name, het logo AMERICAN VINTAGE, de domeinnamen, alle ontwerpen, teksten, illustraties, afbeeldingen, informatie, gegevens, software, geluidsmateriaal, andere bestanden en hun selectie en rangschikking (samen de “Contents van de website”) zijn het exclusieve eigendom van de vennootschap AMERICAN VINTAGE, die als enige bevoegd is de rechten van intellectuele eigendom en de aan deze Website verbonden persoonlijkheidsrechten te gebruiken en te exploiteren, met name de merken, tekeningen en modellen, de auteursrechten en de beeldrechten, op oorspronkelijke titel of op grond van een uitdrukkelijke toestemming, patent of enig recht van intellectuele eigendom. Het reproduceren of kopiëren van deze elementen door de gebruiker is uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker van de Website heeft uitsluitend een beperkt en niet overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Website en de Contents van de Website voor persoonlijke en informatieve doeleinden. Dit recht op toegang wordt geregeld door de Gebruiksvoorwaarden en omvat niet: (a) de wederverkoop of het commerciële gebruik van de Website of van de Contents van de Website; (b) het vergaren en gebruiken van listings, afbeeldingen of beschrijvingen van producten; (c) het verdelen, uitvoeren of publiek presenteren van de Contents van de Website; (d) de wijziging of een afgeleid gebruik van de Website en van de Contents van de Website of van enig gedeelte hiervan; (e) het extraheren van gegevens, het gebruik van softwareprogramma’s/algoritmes of andere gelijkaardige methodes voor het vergaren of extraheren van gegevens; (f) het downloaden (anders dan caching) van enig gedeelte van de Website, van de Contents van de Website of van enige informatie die zich hierin bevindt, met uitzondering van dat wat uitdrukkelijk op de Website geautoriseerd wordt; of (g) het gebruik van de Website of van de Contents van de Website voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd zijn.

Zonder toestemming van AMERICAN VINTAGE is ieder gebruik van de Website of van de Contents van de Website, anders dan waarvoor specifiek toestemming is gegeven in deze Gebruiksvoorwaarden en anders dan voor een persoonlijk en privé gebruik zonder commercieel doel, uitdrukkelijk verboden en dit maakt zonder voorafgaande kennisgeving een einde aan het recht op toegang van de gebruiker. Dit gebruik zonder toestemming kan bovendien een overtreding van de wetgeving vormen, onder andere van de wetten inzake de auteursrechten en het merkenrecht. Tenzij expliciet vermeld kan geen enkele bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze, ook niet impliciet, geïnterpreteerd worden als de toewijzing van een titel of een eigendom of exclusieve gebruiksrechten over een intellectuele eigendom of enig ander hiermee verbonden recht.

AMERICAN VINTAGE kan, naar eigen believen en zonder voorafgaande kennisgeving, het recht op toegang tot de Website van de gebruiker opzeggen voor een bepaald motief, met name (i) op verzoek van een wethandhavingsinstantie of een andere openbare instantie, (ii) op verzoek van de gebruiker (verwijdering van het account Mijn AMERICAN VINTAGE account op verzoek), (iii) in geval van een onderbreking of een belangrijke wijziging van de Website of van een op of via de Website verleende dienst, of (iv) in geval van problemen betreffende onderhoud of beveiliging of enige ander technisch probleem, (v) in geval van fraude of (vi) indien bewezen is dat de gebruiker zich beledigend of lasterlijk heeft uitgesproken tijdens het navigeren op de Website.

In geval van rechtsvervolging in gang gezet door AMERICAN VINTAGE tegen de gebruiker in verband met een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen alle kosten, rechten, advocaatkosten, aldus opgelegde schadevergoedingen enz. uitsluitend voor rekening komen van de gebruiker die zich hiertoe verplicht.

AMERICAN VINTAGE doet er alles aan om naar beste vermogen de juistheid van de op de Website verspreide informatie en het bijwerken hiervan te verzekeren en behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud hiervan te corrigeren.

Binnen de door de wet voorziene voorwaarden en grenzen is AMERICAN VINTAGE in geen geval aansprakelijk:


- voor onnauwkeurigheden, onjuistheden, omissies of voor schade voortvloeiend uit een hack door een derde die geleid heeft tot wijziging van de op de Website beschikbaar gestelde informatie;

- voor schade veroorzaakt als gevolg van de toegang van een onbevoegde derde tot de Website of waardoor toegang hiertoe onmogelijk geworden is;
Meer in het algemeen kan AMERICAN VINTAGE niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de Website tijdelijk niet of moeilijk toegankelijk is.

AMERICAN VINTAGE zal er echter alles aan doen om een normale toegang zo snel mogelijk te herstellen.De in de door AMERICAN VINTAGE opgestelde berichten kunnen uitsluitend op de datum van hun publicatie als exact of actueel beschouwd worden. AMERICAN VINTAGE heeft geen voornemens tot bijwerking en ontslaat zich specifiek van iedere verplichting de in de contents van deze berichten vermelde informatie bij te werken.

AMERICAN VINTAGE kan via links verwijzen naar Websites of diensten van derden. De toegang tot deze websites en deze informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt, als dienst ter attentie van de gebruiker. AMERICAN VINTAGE controleert niet de content van de berichtgeving of de websites van derden. Om die reden garandeert AMERICAN VINTAGE niet de juistheid of de compleetheid van de content, van de informatie of van de opinies die te vinden zijn op de Websites van derden of andere, door derden op deze websites gepubliceerde informatie. De gebruikers raadplegen deze Websites en gebruiken de hier vermelde informatie op eigen risico. AMERICAN VINTAGE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content van deze aan de Website gekoppelde websites van derden.

Het creëren van hyperlinks naar de Website mag uitsluitend na voorafgaande, schriftelijke toestemming van AMERICAN VINTAGE, die op ieder moment ingetrokken kan worden.

Voor zover de wet dat toelaat, kan AMERICAN VINTAGE in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, of nadeel als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website.

De gebruiker van de Website verplicht zich AMERICAN VINTAGE, diens bestuurders, bewindvoerders, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers, werknemers, agenten, filialen en geaffilieerde vennootschappen schadeloos te stellen en van hun aansprakelijkheid te ontslaan met betrekking tot ieder(e) eis, verlies, financiële verantwoordelijkheid, claim of uitgave (inclusief juridische kosten) voortvloeiend uit door derden tegen AMERICAN VINTAGE ingezette vervolging als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website door de gebruiker.

De in het kader van het gebruik van de Website vergaarde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van AMERICAN VINTAGE.

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Franse recht. De Franse rechtbanken zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Website.

Indien zou blijken dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of, om welke reden dan ook, niet van toepassing zou zijn, zal deze bepaling verwijderd worden, zonder de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen aan te tasten.