Gratis standaardlevering vanaf € 100 aankoopbedrag. Meer informatie

Het spijt ons, uw zoekopdracht levert geen enkel resultaat op

Algemene Verkoopvoorwaarden

Inleidend ArtikelDe webwinkel www.americanvintage-store.com (hierna te noemen de “Site”) is een via Internet toegankelijke online verkoopsite die voor iedere Internetgebruiker toegankelijk is. Deze wordt uitgegeven door de Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid AARON (hierna te noemen de “Vennootschap”) met een kapitaal van 150.000 Euro (€), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Parc d'Activités de Signes, 84 Allée de Stockholm, 83870 Signes, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Toulon onder nummer 439 224 544. Intracommunautair BTW-nummer: FR36 439 224 544.

De Site stelt de Vennootschap in staat textielproducten (kleding), lederwaren en de bijbehorende accessoires, voorzien van de door de Vennootschap verkochte merken (hierna te noemen de « Artikelen ») te koop aan te bieden aan de op de Site browsende Internetgebruikers, natuurlijke, geen handel drijvende personen die consument of niet-professioneel zijn en doorgaans verblijf houden in het land waarin zij deze Site bekijken (hierna te noemen de « Klanten »).

In het kader van het gebruik van de Site aanvaardt de Klant van rechtswege de in deze Gebruiksovereenkomst vermelde bepalingen in acht te nemen. De Klant dient deze bepalingen aandachtig te lezen. In het kader van het gebruik van de Site verklaart de Klant meerderjarig te zijn en over volledige handelingsbevoegdheid te beschikken in het rechtsgebied waarin hij de Site bekijkt.

Iedere bestelling van een op de Site aangeboden Artikel impliceert de voorafgaande aanvaarding zonder voorbehoud door de Klant van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, die boven ieder andere document prevaleren. Iedere Internetgebruiker kan vanaf iedere pagina van de Site kennis nemen van de algemene verkoopvoorwaarden.

De op de bestelling van toepassing zijnde algemene verkoopvoorwaarden zijn degene die geldig zijn op de dag van de bestelling. De Vennootschap behoudt zich het recht voor op ieder moment onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden online gepubliceerd en worden geacht zonder voorbehoud aanvaard te zijn wanneer de Klant na het online plaatsen hiervan naar de Site gaat. In het geval dat een van de clausules van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van nul en gener waarde zou zijn door een verandering van de wetgeving, een regelgeving of een gerechtelijke beslissing, dan zou dit in geen geval van invloed zijn op de geldigheid en de inachtneming van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, noch de geldigheid ter discussie stellen van de andere bepalingen die van toepassing zouden blijven.

Datum laatste wijziging 8 februari - 2024
Artikel 1 – ToepassingsgebiedDe algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking en zonder voorbehoud van toepassing op alle, op de Site te koop aangeboden Artikelen.

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van de Artikelen die op de Site te koop aangeboden worden en die op afstand rechtstreeks wordt afgesloten door een Klant die beantwoordt aan de wettelijke definitie van een consument, of via de Klantenservice, met het oog op een bezorging bij de Klant of bij een derde van zijn keuze, die eveneens doorgaans verblijf houdt op hetzelfde grondgebied als de Klant en consument is.

Voor eventuele informatie of claims kan men rechtstreeks contact opnemen met de Vennootschap via diens Klantenservice.

De Klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 18.00u (GMT Parijs):

- Per telefoon (lokaal beltarief):
(+33) 4 98 07 00 27 vanuit Cyprus, Estland, Frankrijk, Hong Kong, Letland, Litouwen, Kroatië, Malta, Noorwegen, Singapore, Slowakije en Slovenië,
(+44) 3 306 840 940 vanuit het Verenigd Koninkrijk),
(+353) 1 513 4840 vanuit Ierland,
(+32) 23 18 37 30 vanuit België,
(+31) 10 808 10 42 vanuit Nederland,
(+352) 2 786 14 78 vanuit Luxemburg,
(+45) 89 88 62 04 vanuit Denemarken,
(+46) 31 308 82 42 vanuit Zweden,
(+358) 94 245 0707 vanuit Finland,
(+49) 30 982 89 166 vanuit Duitsland,
(+43) 720 88 48 18 vanuit Oostenrijk,
(+41) 225 19 27 99 vanuit Zwitserland,
(+48) 58 881 00 83 vanuit Polen,
(+420) 228 882 576 vanui Tsjechië,
(+34) 912 69 39 63 vanuit Spanje,
(+351) 308 805 745 vanuit Portugal,
(+39) 05 5062 0299 vanuit Italië,
(+30) 211 198 51 68 vanuit Griekenland.

- Per e-mail: contact@americanvintage-store.com

 - Per fax op nummer : +33 4 94 07 61 06

 - Per post op het volgende adres:
American Vintage,
Parc d'activités de Signes,
84 Allée de Stockholm,
83870 Signes – Frankrijk


De Klantenservice en de verzenddiensten van de Vennootschap zijn bij uitzondering gesloten op de volgende data:
- 1 januari - Nieuwjaar
- Paasmaandag
- 1 mei - Dag van de Arbeid
- 8 mei - Franse Bevrijdingsdag
- Hemelvaartsdag
- Pinkstermaandag
- 14 juli - Franse Nationale Feestdag
- 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
- 1 november - Allerheiligen
- 11 november - Wapenstilstandsdag 1918
- 25 december - Kerstmis
Artikel 2 – Informatie m.b.t. de Artikelen en Aansprakelijkheidsbeperking2.1. Informatie m.b.t. de Artikelen


De essentiële kenmerken van de Artikelen en met name de specificaties, herkomst, illustraties en aanduidingen van de afmetingen van de Artikelen worden op de Site getoond. Het is aan de Klant hiervan kennis te nemen, alvorens een bestelling te doen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze en aankoop van een Artikel.
Het is aan de Klant de beschrijving van ieder Artikel te raadplegen om kennis te nemen van de essentiële eigenschappen en bijzonderheden hiervan. De op de Site vermelde informatie is zo nauwkeurig mogelijk. De foto’s en andere reproducties van de Artikelen dienen echter slechts ter indicatie en hebben geen contractuele waarde.

Kleuren – De Vennootschap, die het beheer van de contents voor zijn rekening neemt, wenst zo goed mogelijk aan de verwachtingen van zijn Klanten te beantwoorden en doet daartoe zijn uiterste best de kleuren van de op de Site getoonde producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De door de Klant waargenomen kleuren hangen af van het scherm van diens computer, zodat er geen enkele garantie is dat deze weergave nauwkeurig is. De Klant heeft de mogelijkheid aanvullende informatie te verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice van de Vennootschap.2.2. Aansprakelijkheidsbeperking


Geen der partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van diens verplichtingen, indien de onjuiste uitvoering van het contract de schuld is van de andere partij, op onvoorziene en onoverkomelijke wijze veroorzaakt werd door een derde van het contract of het gevolg is van overmacht, volgens de definitie van deze term in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek en volgens de jurisprudentie.

De Vennootschap kan met name geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig ongemak of voor schade, inherent aan het gebruik van Internet, met name een onderbreking van de service of een probleem bij het inloggen van de Klant op de Site.

De partij van wie de uitvoering van de verplichting onmogelijk gemaakt is, informeert de andere partij van een dergelijk onverwacht incident of een geval van overmacht binnen zeven (7) dagen na het plaatshebben hiervan en heeft het recht de uitvoering van zijn verplichting op te schorten totdat het geval van overmacht opgeheven is. Indien deze opschorting langer dan vijftien (15) dagen duurt, heeft de andere partij de mogelijkheid de lopende bestelling te annuleren.
Artikel 3 – Het Bestellen Van Artikelen3.1. Voorwaarden voor het bestellen van de Artikelen


 Een Klant die een bestelling op de Site wil doen, moet meerderjarig zijn, in een van de volgende landen woonachtig zijn: Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Griekenland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Portugal, Italië, Spanje, Europees Frankrijk en Overzeese Gebiedsdelen en Departementen, en Finland, handelingsbevoegd zijn en houder zijn van een betaalkaart (Visa - MasterCard - Carte Bleue - American Express), Apple Pay, Google Pay of over een PayPal account beschikken, met uitzondering van alle andere betaalmiddelen.

 De verkoop van Artikelen op de Site is uitsluitend voorbehouden aan consumenten (en niet aan professionele klanten) voor hun persoonlijke behoeften. De Site kan in geen geval gebruikt worden door Klanten die professionele verkopers, alleen of gebundeld, zijn, ongeacht de wijze waarop zij hun producten verkopen (met name marktplaatsen op Internet, winkelgalerijen, als tussenpersoon, fysieke winkels). De Vennootschap behoudt zich het recht voor bestellingen van grote hoeveelheden van een zelfde product - en met meer “dan een vastgesteld aantal identieke artikelen” te weigeren”.

 De Vennootschap heeft het recht bestellingen te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling. Indien de Vennootschap constateert dat de bestelling niet aan onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voldoet, zal zij de Klant hiervan binnen zes (6) dagen per telefoon of per e-mail op de hoogte brengen. Indien de Klant niet overgaat tot het corrigeren van de elementen die onjuist of tegenstrijdig met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de bestelling zonder meer te annuleren.


3.2. Bestellingen via Internet


Alle voor de verkoop benodigde stappen staan aangegeven op de Site, de Klant heeft de mogelijkheid om, alvorens zijn bestelling definitief te valideren, het detail van zijn bestelling en de totale prijs te verifiëren en eventuele fouten te corrigeren, om daarna deze te bevestigen en daarmee zijn aanvaarding te uiten. Door te valideren worden alle onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaard en dit vormt het bewijs van de verkoopovereenkomst. Het is derhalve aan de Klant om te verifiëren of de bestelling klopt en iedere fout onmiddellijk te melden. Zodra de Klant zijn bestelling gevalideerd heeft, zal de Vennootschap de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen. Pas na het via e-mail verzenden van de bevestiging van het aanvaarden van de bestelling door de Vennootschap via e-mail en na het incasseren van de volledige prijs hiervan zal de verkoop als definitief beschouwd worden.

Wanneer na het inloggen er lange tijd geen activiteit is, is het mogelijk dat de selectie van de voor deze inactiviteit gekozen Artikelen niet meer gegarandeerd wordt. De Klant zal dan verzocht worden opnieuw zijn Artikelen te selecteren.


3.3. Telefonisch bestellen


 Het is mogelijk telefonisch te bestellen bij de Klantenservice van de Vennootschap, die de bestelling rechtstreeks via de Site zal bevestigen.
Artikel 4 – Beschikbaarheid van de productenDe bestellingen worden aanvaard zolang de voorraad strekt. Hiertoe wordt de Klant geïnformeerd op het moment dat hij zijn bestelling doet op de informatiepagina van de Site, waarop voor ieder Artikel vermeld wordt of dit beschikbaar is. Indien, ondanks de oplettendheid van de Vennootschap de bestelde Artikelen niet beschikbaar zijn, dan zal de Vennootschap zo spoedig mogelijk de Klant per e-mail hierover informeren. Indien een of meerdere Artikelen niet beschikbaar zijn, dan zal het met het/de niet-beschikbare Artikel(en) overeenkomende bedrag niet van de bankrekening van de Klant worden afgeschreven. Alleen het bedrag van de verzonden Artikelen zal afgeschreven worden. De meeste, op de Site getoonde Artikelen zijn verkrijgbaar in winkels die geselecteerd werden in Europa en daarbuiten, afhankelijk van de beschikbare voorraden. In sommige gevallen is het mogelijk dat de op de Site te koop aangeboden goederen niet in de winkel te krijgen zijn.
Artikel 5 – Vertrouwelijke Verwerking Van De PersoonsgegevensDe gegevens met een persoonlijk karakter worden door de Vennootschap verwerkt met het oog op het beheer van de Klantenrelatie en klantenwerving. Deze informatie kan ook doorgegeven worden aan, en gebruikt worden door dienstverleners van de Vennootschap, met het oog op het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes onder de Klanten.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 ter bescherming t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 (Franse wetgeving), heeft de Klant met name een permanent recht op inzage in, en raadpleging, wijziging, verzet en rectificatie van de hem betreffende persoonsgegevens. Hiertoe verzoekt de Vennootschap de Klant de Richtlijnen m.b.t. de Persoonsgegevens van de Site te raadplegen, die een beschrijving geven van de voorwaarden waaronder men van dit recht gebruik kan maken.

De Vennootschap kan de Klant zijn commerciële aanbiedingen verzenden per e-mail, SMS, telefoon, indien de Klant dit aanvaard heeft, en per post, indien de Klant hier geen bezwaar tegen gemaakt heeft tijdens het vergaren van zijn gegevens. Op ieder moment behoudt de Klant de mogelijkheid om zich kosteloos te verzetten tegen de commerciële klantenwerving van de Vennootschap, door op de link “afmelden” te klikken die in iedere e-mail vermeld staan, door op de Site in te loggen in zijn klantenzone, door een e-mail te sturen naar de Klantenservice van de Vennootschap op het adres contact@americanvintage-store.com of door te schrijven naar het adres van de Vennootschap, dat bovenaan onderhavig document vermeld staat.
Artikel 6 – Bewijs Van De BestellingElektronische post tussen de partijen is rechtsgeldig, evenals de op de Site gebruikte automatische registratiesystemen, met name betreffende de aard en de datum van de bestelling
Artikel 7 – Prijs Van De ArtikelenTenzij anders vermeld, worden de op de Site weergegeven prijzen vermeld in Euro’s (€), Engelse Ponden (£), Deense Kronen (DKK) of Zweedse Kronen (SEK), afhankelijk van de valuta van het land waar de Klant zijn bestelling doet en toegang heeft tot de Site; en uitgedrukt inclusief BTW, exclusief deelnamekosten.

In overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en de geldende regelgevingen dient over alle via de Site gedane aankopen de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) betaald te worden. Hiertoe is de BTW van toepassing die geldig is in iedere EU-lidstaat waar de Artikelen bezorgd moeten worden conform de bestelbonnen.
De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die op de datum van de bestelling geldig waren. De Klant wordt er van in kennis gesteld dat de prijzen kunnen stijgen. De Klant wordt derhalve verzocht goed op te letten op de prijs die op het moment van de bestelling geldt en die op de Site vermeld wordt wanneer zijn Artikel in het winkelmandje geplaatst wordt

Het bedrag van de transportkosten voor het bezorgen van de Artikelen wordt automatisch weergegeven op de Site op het moment dat de door de Klant gekozen verzendwijze wordt gevalideerd en zal opnieuw aan de Klant worden doorgegeven wanneer zijn bestelling per e-mail bevestigd wordt. De aan de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale aankoopbedrag, inclusief de bezorgkosten.
De Klant kan de bevestiging van de betaalde prijs en van de voor zijn rekening komende bezorgkosten terugvinden in zijn persoonlijke account, die vanaf de Site toegankelijk is, in de vorm van een factuur in de valuta Euro (€), Engelse Pond (£), Deense Kroon (DKK) en Zweedse Kroon (SEK).

De data van de uitverkoop variëren aan de hand van het land. De Klant kan per e-mail contact opnemen met de Klantenservice van de Vennootschap indien hij informatie wil over de data van de uitverkoop in een bepaald land.


Aanbieding geldig in alle landen voor welke de bezorging vanaf de website americanvintage-store.com beschikbaar is (exclusief Verenigde Staten): van vrijdag 24/11/2023 om 00.00 uur's avonds en eindigt op maandag 27/11/2023 om 02.00 uur's nachts. De voorwaarden kunnen gewijzigd worden en technische problemen buiten onze wil niet meegerekend.


Datums en verkoopvoorwaarden van de winterverkoop 2023/2024:


- Hong Kong en Singapore: van 02/12/2023 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59
- Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten: van 13/12/2023 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59
- Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden, Zwitserland: van 26/12/2023 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59
- Duitsland, Oostenrijk, Polen: van 27/12/2023 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59
- Luxemburg: van 02/01/2024 van om middernacht tot 27/01/2024 om 23:59
- België: van 03/01/2024 van om middernacht tot 31/01/2024 om 23:59
- Italië : van 05/01/2024 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59
- Portugal en Spanje: van 07/01/2024 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59
- Frankrijk : van 10/01/2024 van 08:00 tot 06/02/2024 om 23:59

Verkoop van toepassing op herfst/winter 2023/2024 (uitgezonderd uitsluitingen) en op een selectie outletproducten, zolang de voorraad strekt. De voorwaarden kunnen gewijzigd worden en technische problemen buiten onze wil niet meegerekend.


Dataums en verkoopvoorwaarden van de outlet winteruitverkoop 2023/2024:


- Verenigd Koninkrijk: van 22/12/2023 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59
- Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Hong Kong, Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Singapore, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden, Zwitserland: van 27/12/2023 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59
- België, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje: van 10/01/2024 van om middernacht tot 06/02/2024 om 23:59 Uhr
- Frankrijk: van 10/01/2024 van 08:00 tot 06/02/2024 om 23:59 Uhr

Outletverkoop van toepassing op eerdere collecties (met uitzondering van uitsluitingen) tot -65% korting op de basisprijs van het artikel zolang de voorraad strekt. Voorwaarden onder voorbehoud van wijziging, en met uitsluiting van technische problemen waarover wij geen controle hebben.
Artikel 8 – BetalingsvoorwaardenDe prijs dient contant, in zijn geheel betaald te worden op een beveiligde wijze, volgens de volgende modaliteiten: d.m.v. een betaalkaart: Visa, MasterCard, American Express, andere creditcards, per telefoon, via PayPal, via Apple Pay, via Google Pay.

Het verschuldigde bedrag staat vermeld op de pagina van bevestiging van de bestelling die op het moment van betalen aan de Klant getoond wordt.

Een toestemming tot betaling moet onmiddellijk bevestigd worden via Internet - via de betaalkaart (creditcard, Visa, MasterCard of American Express) - d.m.v. de PayPal account (de Klant wordt automatisch naar zijn PayPal account doorgestuurd), tenzij de server niet werkt.

Het verschuldigde bedrag wordt van de rekening van de Klant afgeschreven na het bereiden van zijn bestelling en vóór de verzending hiervan.

Hiertoe bevestigt de Klant tijdens een bestelling per telefoon aan de Klantenservice van de Vennootschap en garandeert hij de Vennootschap tijdens een bestelling via Internet, dat hij de houder is van de betaalkaart en dat de naam die op deze betaalkaart vermeld staat, inderdaad zijn naam is en vervolgens geeft hij per telefoon of in een door Internet beveiligde omgeving het nummer en de uiterste geldigheidsdatum aan die vermeld staan op de voorzijde van zijn betaalkaart, plus het visuele cryptogram dat op de achterzijde (of voorzijde) van zijn betaalkaart vermeld staat.

Indien het, om welke reden dan ook (blokkering, weigering door de uitgever van de kaart, enz.) onmogelijk is de door de Klant verschuldigde bedragen af te schrijven, dan zal de per telefoon of via Internet uitgevoerde verkoop onmiddellijk stopgezet, en het koopproces op Internet geannuleerd worden. Voor dit feit kan de Vennootschap in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

De Klant heeft de mogelijkheid zijn factuur te downloaden vanuit zijn persoonlijke ruimte in de rubriek “Mijn bestellingen” die online zal zijn zodra zijn bestelling verzonden wordt.

De eigendomsoverdracht van de producten van de Vennootschap ten gunste van de Klant vindt plaats na de volledige betaling van de prijs hiervan, ongeacht de datum waarop deze producten bezorgd werden.
Artikel 9 – Beveiliging Van De TransactiesTeneinde een optimale beveiliging van de transacties met zijn Klanten te verzekeren, heeft de Vennootschap voor zijn webwinkel www.americanvintage-store.com gekozen voor de beveiligde betalingssystemen van de firma’s Ogone en PayPal. Deze twee betalingsplatforms zorgen voor de beveiliging van de bankgegevens van de Klant door deze te versleutelen en voor derden ontoegankelijk te maken. De Vennootschap beschikt op geen enkel moment over de bankgegevens van de Klant.

De op het gebied van beveiliging van de transacties door de Vennootschap gegeven garanties zijn gelijk aan die deze van de editors van zijn betalingssystemen heeft gekregen. Tijdens de betaling (met 3D Secure of PayPal) kan de Klant doorgelinkt worden naar een beveiligde identificatiepagina.

Tijdens een telefonische bestelling moet de Klant het nummer en de uiterste geldigheidsdatum die op de voorzijde van zijn betaalkaart vermeld staan en het visuele cryptogram dat op de achterzijde (of voorzijde) van zijn betaalkaart vermeld staat, doorgeven aan de operator.

Al onze operatoren hebben een geheimhoudingsclausule ondertekent en mogen deze elementen niet hardop herhalen. De door de Klant verstrekte gegevens zullen op geen enkel moment door de operator worden opgeschreven
Na het registreren van de betaling, zijn de garanties van de beveiligde betalingssystemen van de firma’s Ogone en PayPal van toepassing op dezelfde wijze als voor een zogenaamd “klassieke” betaling.

Het is mogelijk dat de Vennootschap een solvabiliteitsonderzoek doet bij agentschappen om de identiteit en de persoonsgegevens te controleren die de Klant tijdens zijn bestelling heeft opgegeven. Hiertoe moeten de agentschappen de persoonsgegevens van de Klant in iedere willekeurige database (al dan niet openbaar) vérifiëren. Zij kunnen ook de gegevens van de Klant in de toekomst opnieuw gebruiken, teneinde andere firma’s te helpen hun eigen verificaties te doen. De Vennootschap kan ook de persoonsgegevens van de Klant gebruiken in het kader van zijn inspanningen op het gebied van de preventie en de detectie van fraude. Door een bestelling te doen, geeft de Klant aan deze voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 10 – Bezorging10.1. Bezorging thuis


Onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 11.2 betreffende “een bezorging in de winkel”, kan bezorging uitsluitend plaatsvinden op het door de Klant tijdens zijn bestelling aangegeven bezorgadres. De Klant moet er voor zorgen dat hij in de bestelling een telefoonnummer vermeld waarop hij te bereiken is, plus zijn juiste adres, o.v.v. de verdieping, het gebouw, een eventueel codeslot, enz.

De Artikelen worden bezorgd nadat de betaling van het bestelbedrag geregistreerd is. De pakketten worden verzonden met de leveringsbon en de bevestiging van de verzending van de bestelling per e-mail is rechtsgeldig.

Buiten de periodes van uitverkoop of aanbiedingen worden alle gevalideerde bestellingen op de daaropvolgende werkdag voorbereid en verzonden (met uitzondering van express bezorgingen). In geval van een ongebruikelijke vertraging zal de Vennootschap de Klant een elektronisch bericht sturen.


10.1.1. Standaard bezorging


Bezorging in Frankrijk

De standaard bezorging vindt plaats via de Service Colissimo van de Franse posterijen binnen twee (2) tot vier (4) werkdagen (uitgezonderd zaterdagen en feestdagen) vanaf de datum van verzending. Hiervoor wordt een vast bedrag in rekening gebracht van vijf (5) euro (€) incl. BTW (standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van € 100).

Het pakket wordt op het, op de bestelbevestiging aangegeven bezorgadres aan de Klant overhandigd, die hiervoor moet tekenen. Bij afwezigheid zijn de door de transporteur gebezigde bepalingen van toepassing.

Indien de Franse posterijen niet in staat zijn het pakket te bezorgen (geen contact ondanks het achtergelaten bericht, verkeerd adres), dan wordt dit teruggestuurd naar de Vennootschap. De Vennootschap zal per e-mail contact opnemen met de Klant om hem te informeren waarom het pakket niet bezorgd kon worden. Afhankelijk van het geval zal de Vennootschap het bezorgadres aan de Klant bevestigen en een nieuwe datum voor bezorging afspreken. Iedere vruchteloos gebleven bezorging (verkeerd of onvolledig adres, verkeerde naam op de intercom...) zal de tijd voor het behandelen en opnieuw verzenden verlengen.

Export bezorging (Duitsland, België, Cyprus, Denemarken, DOM-TOM, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland)

De standaard bezorging vindt plaats via de Standaard diensten van de firma UPS / Colissimo van de Franse posterijen (uitsluitend voor Frankrijk) binnen twee (2) tot vier (4) werkdagen (uitgezonderd zaterdagen en feestdagen) vanaf de datum van verzending. Het pakket wordt overdag (tussen 9.00u en 18.00u), van maandag t/m vrijdag bezorgd. Bezorging in een postbus is niet mogelijk.

Het pakket wordt na ondertekening afgegeven op het op de bestelbevestiging aangegeven bezorgadres, tenzij anders werd afgesproken tussen de Klant en de transporteur. Bij afwezigheid zijn de door de transporteur gebezigde bepalingen van toepassing.

Deze wordt in rekening gebracht in de betreffende valuta volgens de hierna vermelde verzendkosten:

Land van bezorging Verzendkosten incl. BTW
Franse Overzeese Departementen en Gebiedsdelen € 13,00*
Euro Zone (buiten Frankrijk)
 Oostenrijk, België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje
€ 8,00*
Denemarken DKK.59,00**
Polen

ZŁ 35,00****
Tsjechië CZK 220,00*****
Verenigd Koninkrijk £ 10,00 (Guernsey, Jersey en eiland Man : £ 7,00 )******
Zweden SEK 71,00*******

Zwitsers CHF 10,00********

*Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van € 100.
**Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van DKK 750.
****Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van ZŁ 450.
*****Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van CZK 2.600.
******Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van £ 135.
*******Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van SEK 950.
********Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van CHF 120.

10.1.2. Express bezorging


De express bezorging vindt plaats via de service Saver van de firma UPS binnen een (1) werkdag (voor bestellingen die gedaan zijn voor 14.00u (GMT Parijs, van maandag t/m donderdag, uitgezonderd feestdagen) vanaf de datum van verzending.Bestellingen die binnen deze periode worden gedaan, worden dezelfde dag nog voorbereid en verzonden. Het pakket wordt overdag (tussen 9.00u en 18.00u), van maandag t/m vrijdag bezorgd. Bezorging in een postbus is niet mogelijk.

Het pakket wordt na ondertekening afgegeven op het op de bestelbevestiging aangegeven bezorgadres, tenzij anders werd afgesproken tussen de Klant en de transporteur. Bij afwezigheid zijn de door de transporteur gebezigde bepalingen van toepassing.

De express bezorging wordt in rekening gebracht in de betreffende valuta volgens de hierna vermelde verzendkosten:

Land van bezorging Verzendkosten incl. BTW
Frankrijk* €13,00
Euro Zone (buiten Frankrijk)*
Oostenrijk, België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje
€25,00
Denemarken DKK.185,00
HongKong HK$ 150,00**
Noorwegen NOK 250,00***
Polen ZŁ 110,00
Tsjechië CZK 650,00
Verenigd Koninkrijk £22,00*
Singapore SG$ 30,00****
Zweden SEK 71,00
Zwitsers CHF 10,00

*Geen Express bezorging: Corsica, Balearen, Canarische Eilanden, Jersey, Guernesey, en Franse overzeese gebiedsdelen en departementen.
**Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van HK$ 1.500.
***Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van NOK 1.500.
***Standaard bezorging gratis vanaf een aankoopbedrag van SG$ 400.

10.2. Bezorging in de winkel


De Klant kan tijdens het bestellen kiezen voor de gratis optie “Bezorging in de winkel” en moet daarbij de winkel van zijn keuze aangegeven uit de lijst met winkels van de Vennootschap die deze mogelijkheid bieden (lijst beschikbaar tijdens het valideren van de bezorgwijze op de Site).

Bestellingen met bezorging in de winkel worden voorbereid op de werkdag volgend op de bevestiging van de bestelling en op de volgende maandag, woensdag of vrijdag verzonden. De bezorging vindt plaats binnen drie (3)tot vijf (5) werkdagen (uitgezonderd zaterdagen en feestdagen) vanaf de datum van verzending. Zodra het Artikel beschikbaar is in de door de Klant gekozen winkel, zal deze hier onmiddellijk per e-mail over worden geïnformeerd. Hij heeft dan vijftien (15) dagen de tijd om zijn Artikel op te halen in de betreffende winkel.

Om zijn Artikel in de winkel te kunnen ophalen, moet de Klant de bevestiging van de bestelling en een geldig identiteitsbewijs met foto tonen. De identiteit van de Klant zal dan worden geverifieerd en hierbij kan er een fotokopie gemaakt worden van zijn identiteitsbewijs, iets wat de Klant uitdrukkelijk aanvaardt door voor deze bezorgwijze te kiezen. De winkel behoudt zich eveneens het recht voor de voor het betalen van de bestelling gebruikte betaalkaart te verifiëren. Het gekochte Artikel wordt vervolgens na ondertekening van een afhaalbon aan de Klant worden overhandigd.

De Klant heeft eveneens de mogelijkheid een persoon van zijn keuze te vragen om het Artikel in zijn plaats en voor zijn rekening op te halen volgens de voorwaarden van onderhavig artikel. De aldus door de Klant gemachtigde persoon dient in het bezit te zijn van (i) zijn eigen identiteitskaart, (ii) de identiteitskaart van de Klant voor wie hij het Artikel komt ophalen, (iii) een door de Klant ondertekende brief, waarin hij deze persoon toestemming geeft het goed in zijn naam en voor zijn rekening te komen ophalen, plus (iv) de door de Klant ontvangen e-mail of sms waarin vermeld staat dat het Artikel in de winkel beschikbaar is. Ter bescherming van de Klant en om ieder frauduleus gebruik van zijn identiteit en/of zijn betaalmiddelen te voorkomen, kan de winkel van al deze documenten kopieën maken. De Klant verbindt zich de door hem gemachtigde persoon te informeren over (i) de periode van vijftien (15) dagen waarover hij beschikt om het Artikel in de winkel te komen ophalen, (ii) de documenten die hij moet tonen om het Artikel te kunnen ophalen en (iii) het feit dat voor deze service zijn persoonsgegevens verwerkt zullen worden in overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978 ter bescherming t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. Na het verstrijken van de periode van 15 dagen vanaf de verzending door de Vennootschap aan de Klant van het bericht dat zijn Artikel opgehaald kan worden in de winkel en indien na een herinnering de Klant niet zijn wil toont de ontvangst van de verkoop te bevestigen, zal deze van rechtswege geannuleerd worden. De Vennootschap zal het bedrag van de bestelling terugbetalen conform de behandelingstermijnen.


10.3. Uitzonderlijke sluiting – Bezorgtermijnen


De Vennootschap verbindt zich alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde Artikelen binnen de in artikel 11.1 tot 11.2 vermelde periodes te bezorgen.

De Vennootschap informeert, met name, de Klant, die dit door zijn bestelling te doen, uitdrukkelijk aanvaardt, dat sommige uitzonderlijke sluitingen van de bestelafdeling, buiten de sluitingen op feestdagen vermeld in artikel 1 van onderhavig document, mogelijk blijven en van invloed kunnen zijn op het vermogen van de Vennootschap de in onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden aangegeven bezorgtermijnen te respecteren. De data van deze uitzonderlijke sluitingen zijn niet van te voren bekend.

Indien de bestelde Artikelen binnen een termijn van dertig (30) dagen na de datum van het afsluiten van de verkoopovereenkomst nog niet zijn bezorgd voor een andere reden dan overmacht of wegens de Klant, dan zal de verkoop in ieder geval geannuleerd worden op schriftelijk verzoek van de Klant volgens de voorwaarden voorzien in artikel L 216-2 en L 216-3 van de consumentenwetgeving. De door de Klant betaalde bedragen zullen uiterlijk binnen veertien (14) dagen volgend op de datum van opzegging van de overeenkomst worden terugbetaald, met uitsluiting van enige schadevergoeding of inhouding.
Artikel 11 – Herroepingsrecht En Retourzending Van De Artikelen11.1. Herroepingsrecht


De Vennootschap stelt dat Klanten die niet tevreden zouden zijn over de bestelde Artikelen, gebruik kunnen maken van hun in artikel L221-18 van de consumentenwetgeving voorziene herroepingsrecht, onder de beste voorwaarden.

De Klant kan zo gebruik maken van zijn herroepingsrecht zonder zijn beslissing te hoeven motiveren, tot veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de artikelen door de Klant of een derde, anders dan de transporteur, aangewezen door de Klant.

De Klant maakt gebruik van zijn herroepingsrecht door de Vennootschap over zijn besluit zijn koop te herroepen te informeren, door voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen, vermeld in voorgaande alinea, het door de Vennootschap verstrekte herroepingsformulier of enige andere ondubbelzinnige verklaring, waarin hij zijn wens tot herroeping uitdrukt, naar het volgende adres te verzenden:
American Vintage - AARON SARL,
Parc d'activités de Signes,
84 Allée de Stockholm,
83870 Signes,
Frankrijk.

Men kan eveneens online gebruik maken van zijn herroepingsrecht, met behulp van het op de Site, beschikbare herroepingsformulier, in welk geval onmiddellijk door de Vennootschap een ontvangstbevestiging op een duurzame drager aan de Klant zal worden verstrekt.


11.2. Retourzending van de gekochte artikelen bij gebruikmaking van het herroepingsrecht


De Klant dient de Artikelen binnen veertien (14) dagen volgend op het aan de Vennootschap doorgeven van zijn beslissing zijn koop te herroepen, terugzenden naar het volgende adres:
American Vintage - AARON SARL,
Parc d'activités de Signes,
84 Allée de Stockholm,
83870 Signes,
Frankrijk.

Ieder Artikel moet nieuw, in zijn originele verpakking, in perfecte staat (niet gedragen, niet gewassen, vlekkeloos) en compleet (accessoires, handleiding, etiketten, hygiënische bescherming...) teruggezonden worden, begeleid door het herroepingsformulier of de retourbon, volledig ingevuld en ondertekend.

Alle voor het/de Artikel(en) betaalde bedragen, inclusief de bezorgkosten, worden terugbetaald conform de betaalwijze van de Artikelen die gebruikt werd tijdens het valideren van de bestelling, en wel binnen vijftien (15) dagen volgend op de datum van ontvangst van het teruggezonden item.

Indien de Klant alleen bepaalde bestelde Artikelen en niet de totaliteit terugzendt, zullen de bezorgkosten niet terugbetaald worden.

Het is aan de Klant om ieder bewijst van de terugzending te bewaren, wat inhoudt dat de Artikelen aangetekend verzonden moeten worden op enige andere wijze waarbij de datum van deze verzending aangegeven wordt. De kosten voor de terugzending blijven in ieder geval voor rekening van de Klant.

Wanneer de waarde van een Artikel daalt als gevolg van een behandeling die niet nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen (met name voor de teruggezonden Artikelen die incompleet, kapot, beschadigd, vernield of vuil zijn of zich in een staat bevinden die redelijkerwijs doet denken dat zij gedragen of gebruikt zijn), behoudt de Vennootschap zich het recht voor te weigeren het beschadigde Artikel terug te betalen of te ruilen (tenzij het om een defect Artikel gaat) , waarna dit naar de Klant wordt teruggezonden. De Vennootschap zal niets terugbetalen indien de door de Klant teruggezonden Artikelen niet overeenkomen met het/de door de Klant bestelde Artikel(en) of indien deze niet afkomstig zijn van de webwinkel van de Vennootschap

Online gekochte Artikelen kunnen niet teruggebracht worden naar een winkel.

In geval van een claim kan de Klant contact opnemen met de Vennootschap via diens Klantenservice.

11.3. Verlengde retourtermijn tijdens de feestdagen


Tijdens de feestdagen is de termijn voor het retourneren van artikelen uitzonderlijk verlengd tot 31 januari. Klanten kunnen alle aankopen die ze tussen 24 november en 31 december hebben gedaan naar de afzender retourneren.
Artikel 12 – Conformiteit – Garantie12.1. Wettelijke garanties


De door de Vennootschap geleverde Artikelen profiteren van rechtswege en zonder aanvullende betaling, los van het herroepingsrecht, conform de wettelijke bepalingen:
- de wettelijke conformiteitsgarantie, voor zichtbaar defecte, kapotte of beschadigde producten of producten die niet overeenkomen met de bestelling,
- de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabrieksfout die de geleverde producten treft en deze hierdoor onbruikbaar maak,
onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten vermeld in onderstaand kader en bepaald in de bijlage van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (Conformiteitsgarantie / Garantie tegen Verborgen Gebreken).

Er wordt in herinnering gebracht dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, de Klant

- vanaf de levering van het goed twee (2) jaar de tijd heeft te handelen tegen de Vennootschap;
- pkan kiezen tussen de reparatie of de vervanging van het bestelde product, onder voorbehoud van de voorwaarden van de kosten voorzien in artikel L 217-9 van de consumentenwetgeving
-vrijgesteld is van het leveren van het bewijs van het bestaan van de conformiteitsfout van het goed gedurende de zes maanden volgend op de levering van het goed. Sinds 18 maart 2016 is deze termijn vierentwintig maanden, m.u.v. tweedehands goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie staat los van de contractuele garantie die eventueel van toepassing is op het product.

De Klant kan eveneens besluiten een beroep te doen op de garantie tegen de verborgen gebreken van de producten conform artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dat geval kan hij kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs, conform artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.12.2. Modaliteiten voor het terugzenden van de Artikelen


De Vennootschap verzoekt zijn Klanten om een beschadigd pakket (zichtbare sporen van opening en/of beschadiging op de envelop of de kartonnen doos) niet aan te nemen en dit beslist te weigeren. Ieder pakket dat het entrepot van de Vennootschap in nieuwe staat verlaat, moet in dezelfde staat bezorgd worden.

De Klant moet zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen) de Vennootschap per elektronische post op het adres contact@americanvintage-store.com op de hoogte stellen van iedere non-conformiteit van de bezorgde Artikelen of contact opnemen met de Klantenservice. De Klant dient de complete Artikelen (accessoires, handleiding, etiketten, hygiënische bescherming, ...) terug te zenden, onder begeleiding van de volledig ingevulde en ondertekende retourbon, naar het volgende adres: AMERICAN VINTAGE – AARON SARL Parc d’activités de Signes, 84 Allée de Stockholm 83870 Signes – Frankrijk, per aangetekende verzending met ontvangstbevestiging of op enige andere wijze waarbij de datum van deze verzending aangegeven wordt. De Vennootschap behoudt zich het recht voor de Klant te vragen het defecte product terug te zenden. Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, verstrekt de Vennootschap een tegoedbon, voor terugbetaling van het/de defecte Producten of wordt het product teruggezonden (onder voorbehoud van een goed gemotiveerd verzoek van de Klant).


De Vennootschap gaat over tot het ruilen van de niet-conforme of defecte Artikelen (indien voorradig) of tot terugbetaling, afhankelijk van de wens van de Klant.

De verzendkosten worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de kosten voor het terugzenden worden vergoed op vertoon van de bewijsstukken.

De Artikelen die als niet-conform of defect beschouwd worden, worden zo spoedig mogelijk terugbetaald en uiterlijk binnen dertig (30) dagen volgend op de constatering van het conformiteitsgebrek of het geborgen gebrek door de Vennootschap. Terugbetaling geschiedt door overmaking op de bankrekening van de Klant.

De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een verkeerd gebruik, een bedrijfsmatig gebruik, nalatigheid of achterstallig onderhoud door de Klant, noch in geval van normale slijtage van het Product, een ongeval of overmacht.

De garantie van de Vennootschap beperkt zich in ieder geval tot het vervangen of terugbetalen van producten die niet-conform zijn of een gebrek vertonen.Artikel 13 – Recht Van Intellectuele EigendomDe Vennootschap is houder van de domeinnaam www.americanvintage-store.com. De Site is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de wetten van intellectuele eigendom. De Site in zijn geheel en ieder van de elementen die hier deel van uitmaken (zoals de scriptbronnen, databases, video’s, foto’s, merklogo’s, tekeningen of modellen, teksten, boomstructuren, softwareprogramma’s, animaties, illustraties) zijn de exclusieve eigendom van de Vennootschap AARON Sarl. De in het kader van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gedane verkopen brengen geen enkele overdracht van de rechten van intellectuele eigendom ten gunste van de Klant met zich mee.

Het niet in acht nemen van dit verbod vormt een vervalsing, waarbij de wettelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser in het geding kan zijn, tegen welke de Vennootschap zich het recht voorbehoudt zijn volledige schadebedrag terug te vorderen. Het is eveneens verboden informatie door te geven aan derden waarmee deze de Site of de inhoud hiervan gedeeltelijk of in zijn geheel kunnen reproduceren.
Artikel 14 – Geschillen - Toepasselijk Recht En RechtsgebiedOnderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en alle hieruit voortvloeiende, tussen de Vennootschap en de Klant afgesloten verkoopcontracten vallen onder het Franse recht. Een buiten het Franse grondgebied woonachtige Klant wordt er van in kennis gesteld dat hij zich in het voorkomende geval kan beroepen op de dwingende wettelijke bepalingen van het land waar hij doorgaans verblijf houdt.

Ieder geschil, wat dit ook moge zijn, tussen de partijen, in het kader van of als gevolg van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (of van een willekeurig contract waarop deze van toepassing zijn), met name betreffende de formulering, interpretatie, uitvoering en/of overdracht hiervan, en dat niet opgelost kan worden tussen de Vennootschap en de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank volgens de voorwaarden van het gemeen recht.

De Klant wordt er van in kennis gesteld dat hij in ieder geval recht heeft op een conventionele bemiddeling, met name bij de Bemiddelingscommissie consumenten (consumentenwetgeving, L 612-1) of bij de bestaande sectoriële bemiddelingsinstanties, van wie de referenties te vinden zijn op de website www.americanvintage-store.comof op enige alternatieve wijze om het geschil op te lossen (bijvoorbeeld een schikking) in geval van betwisting.
Er is uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat onderhavige overeenkomst is opgesteld in de Franse taal. In geval van vertaling in een of meerdere vreemde talen, is uitsluitend de Franse versie rechtsgeldig.
OpmerkingenDe Vennootschap is er op bedacht om steeds beter aan de verwachtingen van zijn Klanten te voldoen en daarom zijn opmerkingen van de Klant altijd welkom. De Klant kan al zijn op-en aanmerkingen richten tot: contact@americanvintage-store.com.

Bijlage I - Bepalingen Betreffende De Wettelijke Garanties


Artikel L217-4 van de Consumentenwetgeving


De verkoper is gehouden een goed te leveren dat conform de overeenkomst is en staat in voor de tijdens de bezorging bestaande conformiteitsgebreken. Hij staat tevens in voor conformiteitsgebreken voortvloeiend uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze volgens de overeenkomst voor zijn rekening komt of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de Consumentenwetgeving


Het goed is conform de overeenkomst:
1° Indien dit geschikt is voor het gebruik dat van een dergelijk goed gewoonlijk verwacht wordt en, in het voorkomende geval:
- indien het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen beschikt die deze aan de koper getoond heeft in de vorm van een staal of een model;
- indien het de eigenschappen heeft die een koper billijkerwijs mag verwachten, gezien de openbare verklaringen.
koper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de advertenties of op de etikettering; in gezamenlijk overleg door de partijen of geschikt is voor ieder door de Klant gewenst speciaal gebruik, ter kennis aan de verkoper gebracht en door laatstgenoemde aanvaard.

Artikel L217-12 van de Consumentenwetgeving


De uit een conformiteitsgebrek voortvloeiende rechtsvordering verjaart twee jaar na bezorging van het goed.

Artikel L217-16 van de Consumentenwetgeving


Wanneer de Klant gedurende de hem tijdens de aankoop of de reparatie van een roerend goed toegekende commerciële garantieperiode de verkoper om een door de garantie gedekte herstelling verzoekt, wordt iedere immobiliteitsperiode van minstens zeven dagen toegevoegd aan de nog resterende garantieperiode. Deze periode loopt vanaf het verzoek om tussenkomst van de Klant of het voor reparatie ter beschikking stellen van het betreffende goed, indien deze terbeschikkingstelling op een later tijdstip plaatsvindt dan het verzoek om tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek


De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek


De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na het ontdekken van het gebrek.